نمونه شیت فتوشاپ کالبدی (نظام توده گذاری) در قالب فایل jpg  

نمونه شیت فتوشاپ کالبدی (نظام توده گذاری) در قالب فایل jpg


محدوده مورد مطالعه در این شیت قلعه فلک و الافلاک خرم آباد و محله باغ فیض حدفاصل (خیابان امام خمینی و خیابان استانداری و خیابان ساحلی) که مجاور آن میباشد را فرا میگیرد.این شیت در برگیرنده اطلاعات زیر می باشد:بررسی نظام توده گذاری و ارتفاعات ساختمان هانقشه نولی سیاه ، نقشه نولی سفید به همراه عکس های مرتبطنقشه توده و فضا به همراه لجنت و عکس های لازمنقشه تعداد طبقات به همراه

ادامه مطلب  

شیت فتوشاپ کالبدی (نظام توده گذاری)  

شیت فتوشاپ کالبدی (نظام توده گذاری)


محدوده مورد مطالعه در این شیت قلعه فلک و الافلاک خرم آباد و محله باغ فیض حدفاصل (خیابان امام خمینی و خیابان استانداری و خیابان ساحلی) که مجاور آن میباشد را فرا میگیرد.این شیت در برگیرنده اطلاعات زیر می باشد:بررسی نظام توده گذاری و ارتفاعات ساختمان هانقشه نولی سیاه ، نقشه نولی سفید به همراه عکس های مرتبطنقشه توده و فضا به همراه لجنت و عکس های لازمنقشه تعداد طبقات به همراه لجنت و عکس های مربوطن

ادامه مطلب  

شیت فتوشاپ کالبدی  

شیت فتوشاپ کالبدی


محدوده مورد مطالعه در این شیت قلعه فلک و الافلاک خرم آباد و محله باغ فیض حدفاصل (خیابان امام خمینی و خیابان استانداری و خیابان ساحلی) که مجاور آن میباشد را فرا میگیرد.این شیت در برگیرنده اطلاعات زیر می باشد:نقشه نظام دانه بندی به همراه لجنت ،عکس و توضیحات لازمنقشه بلوک بندی سوات کامل کالبدینقشه بررسی کیفیت ابنیه همراه با لجنت و عکسنقشه قدمت ابنیه بناهای ثبت شده و ثبت نشده همراه با لجنت و عکساطلاعات به دست آمد

ادامه مطلب  

پروژه کارگاه 5  

پروژه کارگاه 5


محدوده مورد مطالعه در این کارگاه محله شیرخوارگاه واقع در ناحیه6 خرم آباد می باشد.این کارگاه متشکل از دو بخش می باشد که عبارتند از:1-مبانی نظری انجام پروژه که 53 اسلاید می باشند و شامل:مطالعات نظری و تجربی مرتبط با طراحی شهری در مقیاس محله ، بررسی مفاهیم پایه ، طراحی شهری ، کیفیت زندگی شهری، تعریف منظر شهری2-اصل پروژه و طرح که شامل 52 اسلاید می باشد و شامل:بررسی انواع کیفیت محیط ها ار سه مدل لنگ ، کرمونا ، بنتلیسلسله مرات

ادامه مطلب  

نمونه شیت فتوشاپ زیست محیطی در قالب فایل jpg  

نمونه شیت فتوشاپ زیست محیطی در قالب فایل jpg


محدوده مورد مطالعه در این شیت قلعه فلک و الافلاک خرم آباد و محله باغ فیض حدفاصل (خیابان امام خمینی و خیابان استانداری و خیابان ساحلی) که مجاور آن میباشد را فرا میگیرد.این شیت در برگیرنده اطلاعات زیر می باشد:اطلاعات اقلیمی و عکس مرتبط با آناطلاعات هواشناسی و عکس های مرتبط با آنسوات زیست محیطیاطلاعات زمین شناختینقشه توپوگرافی محدوده با طرحی زیبا و خوانا همراه با لجنت و عکساطلاعات به د

ادامه مطلب  

شیت فتوشاپ کاربری  

شیت فتوشاپ کاربری


محدوده مورد مطالعه در این شیت قلعه فلک و الافلاک خرم آباد و محله باغ فیض حدفاصل (خیابان امام خمینی و خیابان استانداری و خیابان ساحلی) که مجاور آن میباشد را فرا میگیرد.این شیت در برگیرنده اطلاعات زیر می باشد:نقشه کاربری ( مشخص کردن تمام کاربری ها بارنگ های مربوط)همراه با لجنت ،عکس های مرتبط و تحلیلی از آنسوات کامل کاربرینقشه کاربری پیشنهادی وضع موجود و طرح جامعجدول سطوح و سرانه استاندارد و وضع موجود همراه با م

ادامه مطلب  

شیت فتوشاپ زیست محیطی  

شیت فتوشاپ زیست محیطی


محدوده مورد مطالعه در این شیت قلعه فلک و الافلاک خرم آباد و محله باغ فیض حدفاصل (خیابان امام خمینی و خیابان استانداری و خیابان ساحلی) که مجاور آن میباشد را فرا میگیرد.این شیت در برگیرنده اطلاعات زیر می باشد:اطلاعات اقلیمی و عکس مرتبط با آناطلاعات هواشناسی و عکس های مرتبط با آنسوات زیست محیطیاطلاعات زمین شناختینقشه توپوگرافی محدوده با طرحی زیبا و خوانا همراه با لجنت و عکساطلاعات به دست آمده در این شیت کام

ادامه مطلب  

شیت فتوشاپ دسترسی  

شیت فتوشاپ دسترسی


محدوده مورد مطالعه در این شیت قلعه فلک و الافلاک خرم آباد و محله باغ فیض حدفاصل (خیابان امام خمینی و خیابان استانداری و خیابان ساحلی) که مجاور آن میباشد را فرا میگیرد.این شیت در برگیرنده اطلاعات زیر می باشد:نقشه دسترسی مراتب دسترسی به همراه لجنت و عکس های مرتبط با آنحمل و نقل عمومیاطلاعات ایستگاه های مهم همرا با نقشه های مبدا و مقصد ،زمان و مسافت سفرجداول آمارگیری در زمان های اوج و غیر اوج محدوده از خیابان های

ادامه مطلب  

شیت فتوشاپ حقوقی  

شیت فتوشاپ حقوقی


محدوده مورد مطالعه در این شیت قلعه فلک و الافلاک خرم آباد و محله باغ فیض حدفاصل (خیابان امام خمینی و خیابان استانداری و خیابان ساحلی) که مجاور آن میباشد را فرا میگیرد.این شیت در برگیرنده اطلاعات زیر می باشد:نقشه مالکیت ابنیه به همراه لجنت و عکس های مرتبط با ابنیهنقشه حرایمسوات کامل حقوقینقشه محدوده فرادست به همراه عکس هایی از آنطرح فرادست محدوده به همراه جزییات کاملاین شیت به صورت لایه باز می باشد بنابراین اگ

ادامه مطلب  

شیت فتوشاپ اقتصادی  

شیت فتوشاپ اقتصادی


محدوده مورد مطالعه در این شیت قلعه فلک و الافلاک خرم آباد و محله باغ فیض حدفاصل (خیابان امام خمینی و خیابان استانداری و خیابان ساحلی) که مجاور آن میباشد را فرا میگیرد.این شیت در برگیرنده اطلاعات زیر می باشد:نقشه قیمت ابنیه ، به همراه تقسیم بندی عمر بناهاتعیین نمودن محدوده تجاری و خدماتی به همراه عکس های مرتبط با آنهاسوات کامل اقتصادینقشه ابنیه متروکه به همراه عکس های آنهانقشه طرح پیشنهادی برای مسیر گردشگری

ادامه مطلب  

شیت فتوشاپ حقوقی  

شیت فتوشاپ حقوقی


محدوده مورد مطالعه در این شیت قلعه فلک و الافلاک خرم آباد و محله باغ فیض حدفاصل (خیابان امام خمینی و خیابان استانداری و خیابان ساحلی) که مجاور آن میباشد را فرا میگیرد.این شیت در برگیرنده اطلاعات زیر می باشد:نقشه مالکیت ابنیه به همراه لجنت و عکس های مرتبط با ابنیهنقشه حرایمسوات کامل حقوقینقشه محدوده فرادست به همراه عکس هایی از آنطرح فرادست محدوده به همراه جزییات کاملاین شیت به صورت لایه باز می باشد بنابراین اگ

ادامه مطلب  

شیت فتوشاپ اقتصادی  

شیت فتوشاپ اقتصادی


محدوده مورد مطالعه در این شیت قلعه فلک و الافلاک خرم آباد و محله باغ فیض حدفاصل (خیابان امام خمینی و خیابان استانداری و خیابان ساحلی) که مجاور آن میباشد را فرا میگیرد.این شیت در برگیرنده اطلاعات زیر می باشد:نقشه قیمت ابنیه ، به همراه تقسیم بندی عمر بناهاتعیین نمودن محدوده تجاری و خدماتی به همراه عکس های مرتبط با آنهاسوات کامل اقتصادینقشه ابنیه متروکه به همراه عکس های آنهانقشه طرح پیشنهادی برای مسیر گردشگری

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1